ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Διαδικτυακός Τόπος  website: https://www.loutrapozar.com.gr,  εφεξής η  «Ιστοσελίδα», τελεί υπό τη διαχείριση  της Α.Ε υπό  την επωνυμία «Λουτρά Λουτρακίου Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» που εδρεύει στα Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας, τηλ 2384091300, η   οποία  τυγχάνει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται  από εσάς κατά την επίσκεψή σας στον Διαδικτυακό μας τόπο.

Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

Ως  επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή) είτε αυτά ευρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικό αρχείο) είτε σε έντυπη μορφή (φυσικό αρχείο).

Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει διορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που περιγράφονται στον ΓΚΠΔ, με τον οποίο μπορείτε επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@sinigoros.com.

Τα Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε. αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη σοβαρότητα την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων σας  και έχουν  λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας του.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας μας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς, όταν την επισκέπτεστε, τις πληροφορίες που αναρτώνται σε αυτήν,  τη χρήση αυτών καθώς και τα δικαιώματά  σας.

Η παρούσα Πολιτική επέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 679/2016.

 

ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία ταυτοποίησης, δεδομένα θέσης και χρηματοοικονομικές πληροφορίες, πχ: το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, το mail,  διεύθυνση, αριθμός πισίνας κράτησης, αριθμός booking.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της περιήγησής σας στην ιστοσελίδα μας, δεν ζητούνται και δεν τηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα. Μόνον όταν θελήσετε να γίνετε μέλος μας (ή αποφασίσετε να προχωρήσετε σε κάποια κράτηση ή αν αποφασίσετε να εγγραφείτε στα news letter μας), θα χρειαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά σας στοιχεία:

Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Ηλεκτρονική Διεύθυνση, και αριθμός τηλεφώνου.

Τα δεδομένα που συλλέγονται στην φόρμα επικοινωνίας, χρησιμοποιούνται επίσης και για να επικοινωνούμε μαζί σας, για προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα και προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, κλπ. Η επικοινωνία αυτή γίνεται μέσω e-mail, SMS, instant messaging ή τηλεφωνικής επικοινωνίας, εφόσον μας έχετε δώσει τη σχετική συγκατάθεσή σας.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας που συλλέγονται μέσω των ανωτέρω τρόπων  επεξεργάζονται αποκλειστικά για τους κάτωθι σκοπούς :

 • την εκτέλεση σύμβασης (κράτησης και παροχή υπηρεσιών μας)
 • η τήρηση και έκδοση των απαραίτητων οικονομικών και φορολογικών στοιχείων.
 • η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, βάσει στατιστικής ανάλυσης των πληροφοριών που μας παρέχετε.

Η Εταιρία μας, εγγυάται ότι δεν θα γίνει χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και όπου απαιτείται, έγκρισή σας. Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Για να είναι η επεξεργασία νόμιμη βάσει του Γενικού Κανονισμού τα Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε. βασίζονται στην εκπλήρωση μιας προϋπόθεσης, νομιμότητας της επεξεργασίας προτού προβούν σε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας  είναι :

 • η εκτέλεση σύμβασης ή ενεργειών προπαρακευαστικών αυτής άρθρο 6 παρ. 1(β)
 • η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση άρθρο 6 παρ.1 (γ)
 • για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί άρθρο 6 παρ.1 (ε)

 ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε ασφαλή χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση έως 3 έτη μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας μας. Μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε συντομότερο χρονικό διάστημα, το οποίο θα τηρήσουμε, κατόπιν ελέγχου της νόμιμης βάσης.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία μας Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.  προσπαθεί να διασφαλίζει ότι η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα  σας είναι μόνο  εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπάλληλοι, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στους παρόχους υποστήριξης συστημάτων επεξεργασίας των δεδομένων αυτών.

Στο πλαίσιο της διαχείρισης και ολοκλήρωσης της κράτησης σας  τα προσωπικά σας δεδομένα μεταβιβάζονται σε ειδικές υπηρεσίες τραπεζικών ιδρυμάτων, για την διεκπεραίωση της πληρωμής των κρατήσεων.

Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες Προσωπικών Δεδομένων που μεταδίδονται, λαμβάνουν  αποδεκτό επίπεδο προστασίας.

Η Εταιρία μπορεί κατά καιρούς να αναθέσει την επεξεργασία των δεδομένων σας σε τρίτα πρόσωπα αναφερόμενα ως ο «Εκτελών την επεξεργασία». Στην περίπτωση αυτή, οι σχετικές πληροφορίες που θα διαβιβαστούν θα ανέρχονται στο ελάχιστο δυνατό και θα χρησιμοποιηθούν για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Περαιτέρω, ο εκάστοτε εκτελών την επεξεργασία παρέχει στον Εργοδότη επαρκείς διαβεβαιώσεις, ότι επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με τον Κανονισμό, διασφαλίζοντας παράλληλα και τα δικαιώματά σας, όπως αυτά απορρέουν από τον Κανονισμό (π.χ. με την υπογραφή συμβάσεων τήρησης της εμπιστευτικότητας και προστασίας των δεδομένων σας).

Η Εταιρία μας Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε. σέβεται το δικαίωμά σας να προστατεύονται το απόρρητό σας και οι πληροφορίες που σας αφορούν και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για τους προαναφερόμενους σκοπούς. Για τον λόγο αυτό δεν κοινοποιεί, δεν διαβιβάζει  και δεν  καθιστά  τις πληροφορίες που σας αφορούν προσιτές σε τρίτους, παρά μόνον εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των περιγραφόμενων στην παρούσα Πολιτική σκοπών επεξεργασίας. Επίσης, δεν  διαβιβάζουμε τις πληροφορίες αυτές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε περίπτωση και/ή διαβίβασης των δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Εταιρία ενημερώνει εκ των προτέρων το υποκείμενο των δεδομένων και εξασφαλίζει ότι παρέχονται οι κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι εφαρμόζονται, από πλευράς εμπειρογνωμοσύνης, αξιοπιστίας και πόρων, τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, κατά τρόπο τέτοιο, ώστε η επεξεργασία να είναι σύννομη και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων.

 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας είναι για μας απόλυτη δέσμευση. Η Εταιρία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους.

Επιπλέον, προσπαθούμε να διασφαλίζουμε ότι η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι και είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε, δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα, δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων, για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης / Διαφάνεια : Έχετε, σύμφωνα με το άρθρο 12 ΓΚΠΔ, το δικαίωμα ενημέρωσης δηλαδή να γνωρίζετε ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ποια είναι αυτά και για ποιον λόγο, όπως αναφέρουμε παραπάνω σε απλή γλώσσα
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης :Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Στην περίπτωση αυτή, η επεξεργασία που προηγήθηκε της ανάκλησης/απόσυρσης της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζεται και είναι καθόλα νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 ΓΚΠΔ.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας, παρακαλείστε, όπως να ενημερώσετε – με αποστολή Υπεύθυνης Δήλωσης, υπογεγραμμένης από τον αιτούντα –  είτε μέσω αποστολής Φυσικής Επιστολής στην έδρα της εταιρίας , είτε μέσω αποστολής Ηλεκτρονικής Επιστολής (στο λογαριασμό Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  info@loutrapozar.com.gr  , αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο επικοινωνίας σας με την εταιρία.

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Έχετε, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ, το δικαίωμα να ζητήσετε να αποκτήσετε δικαίωμα πρόσβαση, δηλαδή να πληροφορηθείτε για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν αυτά, την ύπαρξη δικαιώματος για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, πληροφορίες για την προέλευση των δεδομένων και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται.

 

 • Δικαίωμα διόρθωσης, Έχετε, σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ. το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν.

 

 • Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη): Έχετε, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ, το δικαίωμα να ζητήστε να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή η διατήρηση των δεδομένων σας δεν απαιτείται προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις έννομες υποχρεώσεις μας ή για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον των Δικαστηρίων.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε, σύμφωνα με το άρθρου 18 ΓΚΠΔ, το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας  δεδομένων, όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους, η επεξεργασία είναι παράνομη, τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον, έχετε αντιρρήσεις ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων σας
 • Δικαίωμα φορητότητας,: Έχετε, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ, το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των διδομένων σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας .
 • Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση : Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις όταν μια απόφαση που σας αφορά βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά. Σε κάθε περίπτωση, όμως, εμείς δεν προβαίνουμε σε αποκλειστικά αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας και σας εγγυόμαστε ότι σε όλα τα στάδια η επεξεργασία γίνεται αποκλειστικά και μόνον με ανθρώπινη παρέμβαση σύμφωνα με το άρθρο 22 ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε΄ ή στ΄ ΓΚΠΔ, το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.

Σας ενημερώνουμε σε κάθε περίπτωση ότι η Ιστοσελίδα μας δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και δεν προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ επί τη βάσει αυτοματοποιημένων μεθόδων επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε. εγγράφως, με την αποστολή ταχυδρομικής επιστολής, στη διεύθυνση: Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας ΤΚ 58400, ή με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  info@loutrapozar.com.gr

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο τμήμα της εταιρείας, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@loutrapozar.com.gr

Τα Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε. θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούν σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα ημερών τα Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε. δεσμεύονται να σας ενημερώσουν μέσα στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον μηνών.

Τα Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε. διατηρούν το δικαίωμα να μην ικανοποιήσουν το αίτημά σας, στην περίπτωση που αυτό κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ενημερώνοντάς σας σχετικά με τους λόγους της μη ικανοποίησης αυτού.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο τμήμα της εταιρείας, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@loutrapozar.com.gr

Τα Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε. έχουν ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που περιγράφονται στον ΓΚΠΔ, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@sinigoros.com.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα , εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά (www.dpa.gr ή με email στη διεύθυνση complaints@dpa.gr) ή με άλλους τρόπους που αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.,  διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής, πάντα σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου περί προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας θα πρέπει να διαβάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερώνονται σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή, που πραγματοποιείται, ενώ τα Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.  δεσμεύονται να προβαίνουν στις απαραίτητες ενημερώσεις των επισκεπτών και χρηστών της με κάθε πρόσφορο μέσο, σε συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016.